Cikkek ezzel a tag-el: ’temisz mikulas’


TEMISZ-Mikulás előadás

Kedves gyermekek!

Nagyon örülünk, hogy válaszoltatok az idei TEMISZ-Mikulás feladványokra! Így jutalmul, elsőként tekinthetitek meg az idei online Mikulás előadást az alábbi linkre kattintva. Szükségetek lesz hozzá a jelszóra, amit az ajándékcsomag Mikulás képeslapján találtok, amelyet már megkaptatok! Jó szórakozást!

Mikulás előadás

A Mikulás-előadás december 6-án 18.00 órától mindenki számára megtekinthetővé válik a TEMISZ facebook oldalán, youtube csatornáján és itt a honlapon is!

Az idei TEMISZ-Mikulás előadásának megvalósításában partnereink voltak: a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Lábadi Éva bábszíművész és Tamássy Zsolt operatőr, fotóriporter. Köszönet mindnyájuknak az együttműködésért!

Rendezvényünk nem jöhetett volna létre szponzoraink nagylelkű támogatása és önkéntes-csapatunk önzetlen munkája nélkül! Köszönjük ez úton is mindannyiuknak!

Támogatóink voltak: Communitas Alapítvány, Imi Moni Oil Kft., Quick Lunch Kft., Air Technik Kft., Tim Electrocolor Kft., Molnár András alispán, Bodo Sport Kft., Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes Megyei Szervezete, Info Marketing Kft., Gall Print Kft. illetve magánszemélyek.  Nagyon szépen köszönjük a támogatásukat!

XXVI. TEMISZ-Mikulás

Mikulas 19_kevesszoveg

TEMISZ-Mikulás -2016. december 6.

Gyere, gyere Mikulás!


A Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ) jóvoltából idén is ellátogatott Te­mesvárra a Mikulás, akit nagy örömmel és csodálattal fogadták nem csak a há­rom­száz­nál is több óvodás és elemi iskolás, hanem azok a gyermekek is, akik kinőttek a “miku­lásváró” korból, de azért kisebb testvérükkel, vagy a Mikulással való találkozás öröméért eljöttek a Diákházba. És azoknak is em­lé­kezetesek ezek a találkozások,  akik egykori önmagukra, önfeledt gyermekkori mikulás­várásaikra emlékezhettek a rendezvény so­rán. Mert a huszonhatodik TeMISz-Mikulás rendezvényen szép számmal vettek részt gyermekükkel, azok a fiatal szülők, akik ma­guk is e rendezvényeken találkoztak egykor először a jóságos nagyszakállúval.

A vidám hangulatú rendezvényen felléptek a Metz Rita által irányított Harmónia Tánc­csoport kis táncosai angol keringőt mutatva be, il­letve a tánccsoport tapasztalt táncosai lát­vá­nyos latin táncokkal, majd Molnár Zsolt par­lamenti képviselő, a Temes megyei RMDSZ képviselőjelöltje osztotta meg gon­dolatait az egybegyűltekkel, a jövő heti vá­lasztásokon való részvételre biztatva a szü­lőket, annak érdekében, hogy folytatása le­hessen a me­gye­szerte a jelenleg ta­pasz­tal­ha­tó kulturális pezsgésnek, melynek sok más ren­dezvény mellett részét képezi a TEMISZ Mikulás is.Lábadi Éva közismert és a kicsik körében osz­tatlan sikernek örvendő báb­mű­vész elő­adásában (Mircea Chiu hang­tech­nikus köz­re­működésével) a nagyok szá­mára is felejt­hetetlen élményben volt részük a TEMISZ Mikulás résztve­vői­nek. A mesék va­rázslatos világában ottho­no­san mozgó báb­művésznek, kitűnő érzékkel és rendkívüli empátiával si­ke­rült magával ragadnia az új­jongó és a me­sébe teljességgel bekapcsolódó közönsé­get, és elvezetni Árgyélus királyfi, Tündér Ilona, az aranyalmák, királyok és boszor­ká­nyok me­­sés világába, ahol a jó min­dig győ­ze­del­meskedik, és ahová nem szű­rődik be igen­csak harsány világunk zaja.

Az előadás ismét megcáfolta azt a tételt, mely szerint a mai gyermekek szórakozása kizá­rólag vala­mi­lyen kütyü, okostelefon, tábla­gép, laptop vagy más készülék gombjainak nyomo­ga­tá­sában merül ki leginkább.Lábadi Éva bi­zo­nyította, hogy a felnőttek kellő oda­fi­gye­lése nyomán, a gyermeki lélek megérin­té­sé­vel hát­térbe kerülhetnek a felsorolt elektro­nikai eszközök, és teret kaphat az ön­feledt játék. A mesét követően érthető lel­ke­se­dés­sel, az elő­adóval együtt hívták szín­pad­ra a Miku­lást, aki a gyermekek legnagyobb örö­mére ezúttal is teli zsákkal érkezett, mely­nek gazdag tar­talmát szeretettel osztotta szét.

A rendkívül népszerű közösségi ren­dez­vény megszer­ve­zé­sében nyújtott támoga­tásért, a szervezők ez­úton is köszönetet mon­danak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Te­mes Me­gyei szer­vezetének, Kása Zsolt el­nöknek, a Tim Elect­rocolor Kft. igaz­ga­tó­já­nak, Frics László mér­nöknek, a Bartók Béla Alapítványnak és Halász Ferenc elnöknek, Molnár Zsolt kép­vi­selőnek, a Gar Bau Kft. igazgatójának, Almássy Zoltánnak, Ilonczai Anettnek, a Communitas Alapítványnak, az Imi Moni Oil Kft. igazgatójának Szíjártó Imrének, dr. Kabai Zoltán fogorvosnak, Magyarország tisz­­teletbeli konzuljának, Tamás Péternek, Nagy Vencel mérnöknek, a Veltona Kft. igaz­ga­tójának, Szegedi Lajos mérnöknek, a Gall PRINT Kft. igazgatójának és más magán­személyeknek. (m.z.)

A cikk forrása: Heti Új Szó

TEMISZ-Mikulás 2016

Idén is eljött a Nagyszakállú

Újra megtelt a Diákház nagyterme december 6-án a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet Mikulás-napi ünnepségén. A TeMISz tagjai előző este 350 csomagot készítettek, így mondhatni méltóképpen ünnepelték az önkéntesek világnapját. A zenés, táncos, bábos fellépések előtt Molnár Zsolt parlamenti képviselőjelölt szólt az egybegyűltekhez, a rendezvényen egyébként Farkas Imre temesvári alpolgármester is jelen volt, aki a gyerekeit kísérte el.

A Kis Harmónia tánccsoport angolkeringővel, a Harmónia tánccsoport pedig jive-val kedveskedett a jelenlévőknek. A Mikulás-váró hangulatot Lábadi Éva bábművész és rendező fokozta Tündér Ilona és Árgyélus királyfi meséjével, a zenei aláfestéssel Mircea Chiu, a Temesvári Rádió munkatársa segítette. A bábelőadás végén a Nagyszakállút is becsalogatták a színpadra, aki hatalmas puttonyokkal érkezett.

Az óvodás, előkészítős és I–IV. osztályos gyerekek több csoportra (kék kutyák, piros delfinek, rózsaszín lovak stb.) osztva mentek fel hozzá, az ajándékok pedig pillanatok alatt gazdára találtak. Ugyanakkor Balázs Márk átvehette a legjobb fogalmazás szerzőjének járó díjat, majd a tombola 20-20 lány- és fiú nyertesét is kisorsolták.

A rendezvény végén kiderült, hogy a TeMISz a Csiky Gergely Állami Magyar Színházzal közösen újból megszervezi a szilveszteri mulatságot, a belépőket a színház jegypénztárában vagy a TeMISz-irodában lehet megvásárolni.

Az idei Mikulás-napi ünnepséget támogatta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes megyei szervezete, a Bartók Béla Alapítvány, a Communitas Alapítvány, a Temesvári Magyar Tiszteletbeli Konzulátus, Molnár Zsolt parlamenti képviselő, dr. Kabai Zoltán, a TIM Electrocolor Kft., a Gar Bau Kft., a Gall Print Kft, Ilonczai Anett és más magánszemélyek. Segítségüket ezúttal is köszöni a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet.

A cikk forrása: Nyugati Jelen

80569

80570

25. TEMISZ-Mikulás – 2015. december 5.

Makkai Zoltán – A 25. TeMISz-Mikulás

Legalább kétszáz temesvári kisgyermek találkozhatott idén is a Temisz-Mikulással a Diák­házban megszervezett nagysza­bású rendezvény során. A ren­dezvényen résztvevő szülők kö­­zül többen gyermekkoruk em­lé­kezetes eseményeként kedves a temesvári ifjúsági szerve­zet által meghívott Mi­ku­lás­sal való ta­lál­kozásra, és ez bizo­nyo­san hoz­zájárul a temes­vári Mikulás­járás hagyo­má­nyá­nak népszerű­sé­gé­hez.


Ilonczai Zsolt Temisz-el­nök, az egykori jótékonykodó myrai püspök hagyományának újra­élesz­tése és a szeretet meg­osz­tása érdekében első al­ka­lommal huszonöt évvel ezelőtt megszer­vezett rendezvényt a szervezet leg­hosszabb életű kez­deménye­zéseként értékelte, és bizako­dá­sát fejezte ki a Temisz-Mikulás to­váb­bi te­mes­vári látogatásáról, bíz­va a kö­zösségi ünneplés ösz­szetartó ere­jében.

temisz miku 2
Rendhagyó módon a Mikulással való várva-várt ta­lálkozást a Pető Judit ta­nárnő ál­tal irányított csáki fa­kul­tatív magyar órákra járó fia­talok ál­tal előadott Piroska és a farkas című mese drama­tizá­ció­ja nyi­tot­ta meg. Még ha helyen­ként érez­hető is volt az idegen hang­súly, mindenképpen dicsé­retre méltó a csáki fiatalok és irá­nyí­tójuk munkája és töret­len lel­kesedésük, amellyel igye­kez­nek megtanulni meglehe­tő­sen nehéz nyelvünket. És el­mon­­dá­suk sze­rint néhá­nyu­kat, akik­nek nin­cse­nek magyar fel­me­nő­ik, éppen a ma­gyar nyelv vi­szony­lagos ne­héz­sége és kü­lön­leges­sége moti­vál elsajátítá­sában. A Temisz-Mikuláson részt­vevők a csáki gyermekek és fiatalok nyelvünk elsa­já­títása érdekében tett igyeke­ze­tét ér­hették tetten és a nem­hi­vatalos „nyelvvizs­gán” mind­annyian sikerrel tel­jesítettek. Me­gye­szerte tizenki­lenc tele­pü­lésen több mint há­romszáz­ötven gyer­mek és fiatal tanulja a tanren­den kívül rend­szeresen nyelvün­ket – olyanok is, akik ott­honi kör­nye­zetben egy­ál­talán nem beszél­nek ma­gyarul -, és ismerkednek kul­tú­ránkkal, hagyománya­ink­kal, szo­kása­ink­kal.

A vidám hangulatú rendez­vé­nyen felléptek a Metz Rita által irányított Harmónia társa­sá­gi tánccsoport táncosai és a Bartók Béla Elméleti Líceum, Miklós Renáta és Szilágyi Bo­róka ta­nárnők által irányított gi­tár­cso­por­tja, illetve alkalom­hoz illő énekkel Dumitresc Mihály és Cocoiag Denisa, a Gerhar­di­num Római Katolikus Teológiai Lí­ceum diákjai.
Végül a gyermekek nagy örö­mére a Mikulás is színpadra lé­pett, és szétosztotta ajándéka­it a gyermeknek, akik közül töb­ben énekkel és verssel köszön­ték meg a nagyszakállú aján­dékát.

A 25. TeMISz-Mikulás zsák­jának megtöltéséhez hozzájárul­tak: EMNT Egyesület, Tim Elec­tro­color Kft. (Frics László), Gar Bau Kft. (Almássy Zoltán), Ilon­czai Anett, Molnár Zsolt par­la­menti képviselő, Albert Boróka, Gall Print Kft. (Szegedi Lajos), Veltona Kft. (Nagy Vencel), Szór­vány Alapítvány, Máltai Segély­szolgálat-Temesvár, Imi Moni Oil Kft. (Szíjártó Imre és Diána), Te­mesvár Tiszteletbeli Konzulátusa (Tamás Péter).

A cikk forrása: Heti Új Szó

TEMISZ-Mikulás

Tisztelt szülők, nagyszülők, kedves gyerekek!

Az idei TEMISZ-Mikulás rendezvényre 2013. december 6-án, pénteken, kerül sor a temesvári Diákházban 18,00 órai kezdettel. Szeretettel várunk minden gyermeket és hozzátartozót. A részvételhez az előző évekhez hasonlóan egy rövid Mikulás feladványt kell eljuttatni 2013. december 3-ig a TEMISZ irodába.

A feladvány letölthető itt: Mikulás-feladvány

Itt járt a TEMISZ-Mikulás

Heti Új Szó fedőlap

Találkozás a TEMISZ-Mikulással

Számos közösségi rendezvény köthető a húsz éve tevékenykedő Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet nevéhez: kirándulások, gyermeknapi műsorok, konferenciák, képzések, iskolai rendezvények, táncoktatás, de talán a legnépszerűbb a gyermekeket lázba hozó, TEMISZ-Mikulás néven ismert, nagyszasbású ünnepség, amelyen a kicsik személyesen találkozhatnak a Mikulással.

Egykori temiszesek közül idén sokan hozták el gyermekeiket erre a folyamatot biztosító magyar kulturális jellegű mikulásjárásra, amelynek üzenete a jelszavak hangoztatásánal hatékonyabban rögzíti a csemetékben hovatartozásuk tudatát.

Idén a válságos idő, a megcsappant adományozási kedv, és a sikertelen pályázások ellenére, a Megyei Tanács, Univops Kft. (Stefáncsuk Emánuel), Topado Kft. (Albert László) és Ilonczai Anett támogatásának köszönhetően, mintegy kétszázötven temesvári kisgyermek számára telt meg a Mikulás puttonya. A nagyon-nagyon várt, tulajdonképpeni ajándék mellett, a barátságos Mikulással való találkozás, a közös éneklés, szülők és gyermekek számára is egyaránt felejthetetlen emlék marad.

A Bartók Béla Líceum Diákönkormányzatának segítségével megszervezett teltházas Mikulás-napi rendezvény keretében, a Diákházban újra színpadra léptek a Harmónia Tánccsoport ifjú és tapasztaltabb táncosai, a Morzsa-Bokréta citerásainak egy csoportja, és ezúttal is szép magyar népmesét hallgathattak a gyermekeknek.

A jelenlevők kívánságának és a biztatásnak adunk hangot, amikor a Mikulás ajándékát szorongató gyermekekkel, és a kellemes, derűs délutánt együtt eltöltött szülőkkel, nagyszülőkkel közösen kívánjuk a TEMISZ-Mikulásnak, hogy jövőre is látogasson el hozzánk.

(m.z.)

Forrás:

Új Szó, 2010. december 10

http://hetiujszo.hhrf.org/?p=1734

Ismét lesz TEMISZ Mikulás

Mikulás 2010 Plakát

Kedves Gyerekek!

2010. december 5-én újra itt a TEMISZ-Mikulás! Ha találkozni szeretnétek vele, a következőt kell tennetek:

 

Ovisok: Színezzétek ki a Mikulás-bácsit az újságban megjelent meghírdetéshirből

1-2. osztályosok: Készítsetek egy rajzot „A Mikulás műhelye” címmel

3-4. osztályosok: Írjatok egy rövid versikét vagy történetet „ Miért piros a Mikulás ruhája” címmel

 

Munkáitokat küldjétek be 2010. december 1-ig a TEMISZ irodába a Mikulás-szelvénnyel együtt. A borítékra írjátok rá: TEMISZ Mikulás.

 

 

Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet – TEMISZ

Bd. Revolutiei din 1989 (Liget sgt.) 8. sz.

300024 Temesvár

Tel: 0731-341028 Fax: 0256-201028

E-mail: office@temisz.ro