Cikkek ebben a hónapban: December, 2015


25. TEMISZ-Mikulás – 2015. december 5.

Makkai Zoltán – A 25. TeMISz-Mikulás

Legalább kétszáz temesvári kisgyermek találkozhatott idén is a Temisz-Mikulással a Diák­házban megszervezett nagysza­bású rendezvény során. A ren­dezvényen résztvevő szülők kö­­zül többen gyermekkoruk em­lé­kezetes eseményeként kedves a temesvári ifjúsági szerve­zet által meghívott Mi­ku­lás­sal való ta­lál­kozásra, és ez bizo­nyo­san hoz­zájárul a temes­vári Mikulás­járás hagyo­má­nyá­nak népszerű­sé­gé­hez.


Ilonczai Zsolt Temisz-el­nök, az egykori jótékonykodó myrai püspök hagyományának újra­élesz­tése és a szeretet meg­osz­tása érdekében első al­ka­lommal huszonöt évvel ezelőtt megszer­vezett rendezvényt a szervezet leg­hosszabb életű kez­deménye­zéseként értékelte, és bizako­dá­sát fejezte ki a Temisz-Mikulás to­váb­bi te­mes­vári látogatásáról, bíz­va a kö­zösségi ünneplés ösz­szetartó ere­jében.

temisz miku 2
Rendhagyó módon a Mikulással való várva-várt ta­lálkozást a Pető Judit ta­nárnő ál­tal irányított csáki fa­kul­tatív magyar órákra járó fia­talok ál­tal előadott Piroska és a farkas című mese drama­tizá­ció­ja nyi­tot­ta meg. Még ha helyen­ként érez­hető is volt az idegen hang­súly, mindenképpen dicsé­retre méltó a csáki fiatalok és irá­nyí­tójuk munkája és töret­len lel­kesedésük, amellyel igye­kez­nek megtanulni meglehe­tő­sen nehéz nyelvünket. És el­mon­­dá­suk sze­rint néhá­nyu­kat, akik­nek nin­cse­nek magyar fel­me­nő­ik, éppen a ma­gyar nyelv vi­szony­lagos ne­héz­sége és kü­lön­leges­sége moti­vál elsajátítá­sában. A Temisz-Mikuláson részt­vevők a csáki gyermekek és fiatalok nyelvünk elsa­já­títása érdekében tett igyeke­ze­tét ér­hették tetten és a nem­hi­vatalos „nyelvvizs­gán” mind­annyian sikerrel tel­jesítettek. Me­gye­szerte tizenki­lenc tele­pü­lésen több mint há­romszáz­ötven gyer­mek és fiatal tanulja a tanren­den kívül rend­szeresen nyelvün­ket – olyanok is, akik ott­honi kör­nye­zetben egy­ál­talán nem beszél­nek ma­gyarul -, és ismerkednek kul­tú­ránkkal, hagyománya­ink­kal, szo­kása­ink­kal.

A vidám hangulatú rendez­vé­nyen felléptek a Metz Rita által irányított Harmónia társa­sá­gi tánccsoport táncosai és a Bartók Béla Elméleti Líceum, Miklós Renáta és Szilágyi Bo­róka ta­nárnők által irányított gi­tár­cso­por­tja, illetve alkalom­hoz illő énekkel Dumitresc Mihály és Cocoiag Denisa, a Gerhar­di­num Római Katolikus Teológiai Lí­ceum diákjai.
Végül a gyermekek nagy örö­mére a Mikulás is színpadra lé­pett, és szétosztotta ajándéka­it a gyermeknek, akik közül töb­ben énekkel és verssel köszön­ték meg a nagyszakállú aján­dékát.

A 25. TeMISz-Mikulás zsák­jának megtöltéséhez hozzájárul­tak: EMNT Egyesület, Tim Elec­tro­color Kft. (Frics László), Gar Bau Kft. (Almássy Zoltán), Ilon­czai Anett, Molnár Zsolt par­la­menti képviselő, Albert Boróka, Gall Print Kft. (Szegedi Lajos), Veltona Kft. (Nagy Vencel), Szór­vány Alapítvány, Máltai Segély­szolgálat-Temesvár, Imi Moni Oil Kft. (Szíjártó Imre és Diána), Te­mesvár Tiszteletbeli Konzulátusa (Tamás Péter).

A cikk forrása: Heti Új Szó