Cikkek ebben a kategóriában: ’sajtó’


Túl a negyedszázadon a TeMISz-Mikulás

„Szuper szervezés, jó hangulat, sok ajándék, köszönjük!” – ez a visszajelzés érkezett az egyik anyukától a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezethez az idei TeMISz-Mikulás után. A szervezők összesen 340 csomagot készítettek elő a szervezet legnagyobb múltú, immár huszonhat éves gyerekrendezvényére, amely ezúttal december 9-én zajlott a temesvári Diákházban.

„Egy rendezvény csak akkor maradhat fent ilyen hosszú ideig, ha olyan célt szolgál, amely közel áll az emberek szí­véhez és igazi örömet okoz mind a szer­vezőknek, mind a résztvevőknek, vagyis szívvel-lélekkel azonosulni tudnak vele” – mondta Ilonczai Zsolt, a TeMISz elnöke.

A kétórás ünnepséget az anyagi források előteremtésétől kezdve a feladvá­nyok megtervezésén, meghirdetésén, óvo­dákba, iskolákba való eljuttatásán ke­resztül, egészen az ajándékok csoma­golásáig több mint egy hónapig tartó csa­patmunka előzte meg, aminek végül megvolt az eredménye.

Mielőtt a Mikulás megjelent volna a színpadon, színes műsor szórakoztatta a jelenlévő gyerekeket és felnőtteket. Előbb a Kis Harmónia tánccsoport két táncosa, Baricz Márk és Cziprián-Ko­vács Kinga lépett színpadra, majd a Bartók Béla Elméleti Líceum 12. osztályos diákja, Cziprián-Kovács László mondta el A szegény ember szerencséje című mesét. A Nagyszakállút három bartókos kisdiák, Illés Sándor István, Fóris Zoltán és Szűcs Ferenc csalogatta színpadra furulyaszóval. A táncosokat Metz Rita, a mesemondót Cziprián-Ko­vács Jolán, a furulyásokat pedig Szabó Ferenc készítette fel.

Végre a Mikulás is megérkezett, aki egymás után osztotta ki a csomagokat az óvodásoknak, előkészítősöknek, el­ső­söknek, másodikosoknak, harma­di­ko­soknak és a negyedikeseknek. Ezután kö­vetkezett a tombolahúzás, aminek köszönhetően összesen húsz ajándék­csomag talált gazdára. Végül az is ki­derült, hogy a legszebb rajzot Erdei Dá­vid küldte be, a hóembert Mangel István-Olivér színezte ki a legszebben, a legjobb fogalmazást pedig Lokodi Vilmos írta.

„Bár az eseményt szinte kizárólag szponzortámogatásokból valósítjuk meg, örömmel tölt el, hogy évről évre van­nak olyan lelkes üzletemberek és ma­gánszemélyek, akik anyagi lehetősé­geik függvényében hozzájárulnak a rendezvény megvalósításához. Reményeim szerint még hosszú ideig fogunk örülni ennek a – TeMISz-alapítók által elindított – több mint negyedszázados rendezvénynek” – fűzte hozzá Ilonczai Zsolt.

A Temesvári Magyar Ifjúsági Szer­vezet ezúton is szeretne köszönetet mon­dani az idei TeMISz-Mikulás támogatóinak: Erdélyi Magyar Nemzeti Ta­nács Temes Megyei Szervezete (Kása Zsolt), Egeria Kft. (Herczeg András), Gar Bau Kft. (Almássy Zoltán), Tim Electrocolor Kft. (Frics László), Bartók Béla Alapítvány (Halász Ferenc), Air Technik Kft. (Juhász Ervin), Ilonczai Anett, Imi Moni Oil Kft. (Szíjártó Imre és Diana), Quick Launch Kft. (Manga Levente), Tifel Kft. (Tamás Péter), Gall Print Kft. (Szegedi Lajos), Albert Bo­ró­ka, Nagy Vencel, dr. Kabai Zoltán. A ren­dezvényt a Communitas Alapítvány 500 lejjel támogatta.

Farkas-Ráduly Melánia

TEMISZ-szilveszteri bál – 2016. december 31.

Magyar óévbúcsúztatók az egykori Vigadóban és az Ifjúsági Házban

Egyetlen éjszakára, eredeti rendeltetésének megfelelően, újból bálteremmé változott a temesvári magyar színház nagyterme, ahol a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezettel közösen szervezett szilveszteri mulatságot a Csiky Gergely Állami Magyar Színház. Az egykori Vigadó báltermében mintegy kétszáz temesvári magyar búcsúztatta együtt az óévet, amely sikereket, de fájó kudarcokat is hozott a magyar közösségnek.

A régi magyar bálok hangulatát idéző, színvonalas szilveszteri mulatság közönségének a pécskai Kvint zenekar szolgáltatta a talpalávalót. A szilveszteri bál közönségét Balázs Attila színházigazgató és Ilonczai Zsolt, a TEMISZ elnöke köszöntötték. A helyi hagyományok szerint a bálozók éjfélkor az újévre koccintottak, majd éjjel egy órakor a Himnusszal és Kovács Zsombor evangélikus lelkipásztor előadásában a Szózattalbúcsúztatták az óévet. A szervezők meglepetéssel is szolgáltak: a bálozók videofelvételről meghallgathatták a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dalt a Shake Kvartett előadásában, majd a mindössze 13 esztendős Vass Sarolta, a temesvári Ion Vidu Zenelíceum tanulója érett fuvolajátékával ajándékozta meg a jelenlevőket. Hajnalban került sor a hagyományos tombolahúzásra, ahol hasznos háztartási cikkeket és színházi belépőket sorsoltak ki a szerencsés bálozók között.

Több száz temesvári és környékbeli magyar búcsúztatta együtt az óévet az Ifjúsági Házban, a népszerű 4+2 Asszinkron zenekar hagyományos szilveszteri bálján. A hangulatosan feldíszített teremben, kiváló hangulatban, hajnalig mulattak a bálozók, idén sem maradt el a pezsgődurrogtatás, a konfettieső és a hagyományos tombolahúzás, ahol értékes nyeremények találtak gazdára.

Együtt köszöntötték az új évet a helyi magyar közösségek tagjai Győrődön, Lugoson és Zsombolyán, ahol a Szinkron zenekar, az Angelis 96 zenekar és a Pink zenekar szórakoztatta a szilveszterezőket.

A cikk forrása: Nyugati Jelen

80926

 

80927

TEMISZ-Mikulás -2016. december 6.

Gyere, gyere Mikulás!


A Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ) jóvoltából idén is ellátogatott Te­mesvárra a Mikulás, akit nagy örömmel és csodálattal fogadták nem csak a há­rom­száz­nál is több óvodás és elemi iskolás, hanem azok a gyermekek is, akik kinőttek a “miku­lásváró” korból, de azért kisebb testvérükkel, vagy a Mikulással való találkozás öröméért eljöttek a Diákházba. És azoknak is em­lé­kezetesek ezek a találkozások,  akik egykori önmagukra, önfeledt gyermekkori mikulás­várásaikra emlékezhettek a rendezvény so­rán. Mert a huszonhatodik TeMISz-Mikulás rendezvényen szép számmal vettek részt gyermekükkel, azok a fiatal szülők, akik ma­guk is e rendezvényeken találkoztak egykor először a jóságos nagyszakállúval.

A vidám hangulatú rendezvényen felléptek a Metz Rita által irányított Harmónia Tánc­csoport kis táncosai angol keringőt mutatva be, il­letve a tánccsoport tapasztalt táncosai lát­vá­nyos latin táncokkal, majd Molnár Zsolt par­lamenti képviselő, a Temes megyei RMDSZ képviselőjelöltje osztotta meg gon­dolatait az egybegyűltekkel, a jövő heti vá­lasztásokon való részvételre biztatva a szü­lőket, annak érdekében, hogy folytatása le­hessen a me­gye­szerte a jelenleg ta­pasz­tal­ha­tó kulturális pezsgésnek, melynek sok más ren­dezvény mellett részét képezi a TEMISZ Mikulás is.Lábadi Éva közismert és a kicsik körében osz­tatlan sikernek örvendő báb­mű­vész elő­adásában (Mircea Chiu hang­tech­nikus köz­re­működésével) a nagyok szá­mára is felejt­hetetlen élményben volt részük a TEMISZ Mikulás résztve­vői­nek. A mesék va­rázslatos világában ottho­no­san mozgó báb­művésznek, kitűnő érzékkel és rendkívüli empátiával si­ke­rült magával ragadnia az új­jongó és a me­sébe teljességgel bekapcsolódó közönsé­get, és elvezetni Árgyélus királyfi, Tündér Ilona, az aranyalmák, királyok és boszor­ká­nyok me­­sés világába, ahol a jó min­dig győ­ze­del­meskedik, és ahová nem szű­rődik be igen­csak harsány világunk zaja.

Az előadás ismét megcáfolta azt a tételt, mely szerint a mai gyermekek szórakozása kizá­rólag vala­mi­lyen kütyü, okostelefon, tábla­gép, laptop vagy más készülék gombjainak nyomo­ga­tá­sában merül ki leginkább.Lábadi Éva bi­zo­nyította, hogy a felnőttek kellő oda­fi­gye­lése nyomán, a gyermeki lélek megérin­té­sé­vel hát­térbe kerülhetnek a felsorolt elektro­nikai eszközök, és teret kaphat az ön­feledt játék. A mesét követően érthető lel­ke­se­dés­sel, az elő­adóval együtt hívták szín­pad­ra a Miku­lást, aki a gyermekek legnagyobb örö­mére ezúttal is teli zsákkal érkezett, mely­nek gazdag tar­talmát szeretettel osztotta szét.

A rendkívül népszerű közösségi ren­dez­vény megszer­ve­zé­sében nyújtott támoga­tásért, a szervezők ez­úton is köszönetet mon­danak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Te­mes Me­gyei szer­vezetének, Kása Zsolt el­nöknek, a Tim Elect­rocolor Kft. igaz­ga­tó­já­nak, Frics László mér­nöknek, a Bartók Béla Alapítványnak és Halász Ferenc elnöknek, Molnár Zsolt kép­vi­selőnek, a Gar Bau Kft. igazgatójának, Almássy Zoltánnak, Ilonczai Anettnek, a Communitas Alapítványnak, az Imi Moni Oil Kft. igazgatójának Szíjártó Imrének, dr. Kabai Zoltán fogorvosnak, Magyarország tisz­­teletbeli konzuljának, Tamás Péternek, Nagy Vencel mérnöknek, a Veltona Kft. igaz­ga­tójának, Szegedi Lajos mérnöknek, a Gall PRINT Kft. igazgatójának és más magán­személyeknek. (m.z.)

A cikk forrása: Heti Új Szó

TEMISZ-Mikulás 2016

Idén is eljött a Nagyszakállú

Újra megtelt a Diákház nagyterme december 6-án a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet Mikulás-napi ünnepségén. A TeMISz tagjai előző este 350 csomagot készítettek, így mondhatni méltóképpen ünnepelték az önkéntesek világnapját. A zenés, táncos, bábos fellépések előtt Molnár Zsolt parlamenti képviselőjelölt szólt az egybegyűltekhez, a rendezvényen egyébként Farkas Imre temesvári alpolgármester is jelen volt, aki a gyerekeit kísérte el.

A Kis Harmónia tánccsoport angolkeringővel, a Harmónia tánccsoport pedig jive-val kedveskedett a jelenlévőknek. A Mikulás-váró hangulatot Lábadi Éva bábművész és rendező fokozta Tündér Ilona és Árgyélus királyfi meséjével, a zenei aláfestéssel Mircea Chiu, a Temesvári Rádió munkatársa segítette. A bábelőadás végén a Nagyszakállút is becsalogatták a színpadra, aki hatalmas puttonyokkal érkezett.

Az óvodás, előkészítős és I–IV. osztályos gyerekek több csoportra (kék kutyák, piros delfinek, rózsaszín lovak stb.) osztva mentek fel hozzá, az ajándékok pedig pillanatok alatt gazdára találtak. Ugyanakkor Balázs Márk átvehette a legjobb fogalmazás szerzőjének járó díjat, majd a tombola 20-20 lány- és fiú nyertesét is kisorsolták.

A rendezvény végén kiderült, hogy a TeMISz a Csiky Gergely Állami Magyar Színházzal közösen újból megszervezi a szilveszteri mulatságot, a belépőket a színház jegypénztárában vagy a TeMISz-irodában lehet megvásárolni.

Az idei Mikulás-napi ünnepséget támogatta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes megyei szervezete, a Bartók Béla Alapítvány, a Communitas Alapítvány, a Temesvári Magyar Tiszteletbeli Konzulátus, Molnár Zsolt parlamenti képviselő, dr. Kabai Zoltán, a TIM Electrocolor Kft., a Gar Bau Kft., a Gall Print Kft, Ilonczai Anett és más magánszemélyek. Segítségüket ezúttal is köszöni a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet.

A cikk forrása: Nyugati Jelen

80569

80570

25. TEMISZ-Mikulás – 2015. december 5.

Makkai Zoltán – A 25. TeMISz-Mikulás

Legalább kétszáz temesvári kisgyermek találkozhatott idén is a Temisz-Mikulással a Diák­házban megszervezett nagysza­bású rendezvény során. A ren­dezvényen résztvevő szülők kö­­zül többen gyermekkoruk em­lé­kezetes eseményeként kedves a temesvári ifjúsági szerve­zet által meghívott Mi­ku­lás­sal való ta­lál­kozásra, és ez bizo­nyo­san hoz­zájárul a temes­vári Mikulás­járás hagyo­má­nyá­nak népszerű­sé­gé­hez.


Ilonczai Zsolt Temisz-el­nök, az egykori jótékonykodó myrai püspök hagyományának újra­élesz­tése és a szeretet meg­osz­tása érdekében első al­ka­lommal huszonöt évvel ezelőtt megszer­vezett rendezvényt a szervezet leg­hosszabb életű kez­deménye­zéseként értékelte, és bizako­dá­sát fejezte ki a Temisz-Mikulás to­váb­bi te­mes­vári látogatásáról, bíz­va a kö­zösségi ünneplés ösz­szetartó ere­jében.

temisz miku 2
Rendhagyó módon a Mikulással való várva-várt ta­lálkozást a Pető Judit ta­nárnő ál­tal irányított csáki fa­kul­tatív magyar órákra járó fia­talok ál­tal előadott Piroska és a farkas című mese drama­tizá­ció­ja nyi­tot­ta meg. Még ha helyen­ként érez­hető is volt az idegen hang­súly, mindenképpen dicsé­retre méltó a csáki fiatalok és irá­nyí­tójuk munkája és töret­len lel­kesedésük, amellyel igye­kez­nek megtanulni meglehe­tő­sen nehéz nyelvünket. És el­mon­­dá­suk sze­rint néhá­nyu­kat, akik­nek nin­cse­nek magyar fel­me­nő­ik, éppen a ma­gyar nyelv vi­szony­lagos ne­héz­sége és kü­lön­leges­sége moti­vál elsajátítá­sában. A Temisz-Mikuláson részt­vevők a csáki gyermekek és fiatalok nyelvünk elsa­já­títása érdekében tett igyeke­ze­tét ér­hették tetten és a nem­hi­vatalos „nyelvvizs­gán” mind­annyian sikerrel tel­jesítettek. Me­gye­szerte tizenki­lenc tele­pü­lésen több mint há­romszáz­ötven gyer­mek és fiatal tanulja a tanren­den kívül rend­szeresen nyelvün­ket – olyanok is, akik ott­honi kör­nye­zetben egy­ál­talán nem beszél­nek ma­gyarul -, és ismerkednek kul­tú­ránkkal, hagyománya­ink­kal, szo­kása­ink­kal.

A vidám hangulatú rendez­vé­nyen felléptek a Metz Rita által irányított Harmónia társa­sá­gi tánccsoport táncosai és a Bartók Béla Elméleti Líceum, Miklós Renáta és Szilágyi Bo­róka ta­nárnők által irányított gi­tár­cso­por­tja, illetve alkalom­hoz illő énekkel Dumitresc Mihály és Cocoiag Denisa, a Gerhar­di­num Római Katolikus Teológiai Lí­ceum diákjai.
Végül a gyermekek nagy örö­mére a Mikulás is színpadra lé­pett, és szétosztotta ajándéka­it a gyermeknek, akik közül töb­ben énekkel és verssel köszön­ték meg a nagyszakállú aján­dékát.

A 25. TeMISz-Mikulás zsák­jának megtöltéséhez hozzájárul­tak: EMNT Egyesület, Tim Elec­tro­color Kft. (Frics László), Gar Bau Kft. (Almássy Zoltán), Ilon­czai Anett, Molnár Zsolt par­la­menti képviselő, Albert Boróka, Gall Print Kft. (Szegedi Lajos), Veltona Kft. (Nagy Vencel), Szór­vány Alapítvány, Máltai Segély­szolgálat-Temesvár, Imi Moni Oil Kft. (Szíjártó Imre és Diána), Te­mesvár Tiszteletbeli Konzulátusa (Tamás Péter).

A cikk forrása: Heti Új Szó

Játékest és kosárkör

Játékra fel

Kinek van kedve játszani? Jó hangulat kelle­mes társasággal fűsze­rezve, izgalmas társas­já­tékok, valódi agytorna. Ez vár azokra, akik úgy döntenek, hogy április 24-én, azaz pénteken 19 órakor ellátogatnak a te­mesvári Magyar Ház (Bu­levardul Revoluției din 1989 / Liget sugárút 8-as szám) Civil termé­be. Igazi felüdülés lesz egy fárasztó munkahét után.

A TeMISz egyéb­ként április 10-én csatlakozott a Magyar Tár­sas­játékosok Romániai Szövetségéhez (mat­risz.ro), így egy nappal később partnerként ün­nepelte a nemzetközi társasjáték napot. A temes­vári szervezet tagjai ab­ban bíznak, hogy még idén vendégül láthatják a MATRISZ tagjait, akik új társasjátékokat is be­mutatnának az érdeklő­dők­nek. A Játékestekre minden hónap utolsó pén­tekén kerül sor.

71068

Folytatódik a TeMISz-kosárkör

Mi kellhet egy energikus hétkezdéshez? Kosárkör a temesvári I. C. Brătianu Műszaki Kollégium tornatermében… Az ünnepek és a vakáció lejártával április 27-én, hétfőn 21 órától újabb találkozóra várja a kosárlabda kedvelőit a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet.

A résztvevők nem bajnoki címért, hanem a színtiszta szórakozás végett lépnek pályára, a csapatszellem pedig végigkíséri a játékot. Aki kedvet kap az ilyen jellegű mozgáshoz, az hétfőnként látogasson el a Hunyadi tér 2-es szám alá. Programfelelős: Szijjártó Tibor.

Temisz-jatek-466x700

 

A cikk forrásai: Nyugati Jelen és Heti Új Szó

A TEMISZ tagja lett a Magyar Társasjátékosok Romániai Szövetségének

Új klub csatlakozott a MATRISZ tevékenységeihez – A temesvári TeMISz

A Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TeMISz) Temes megye legnagyobb magyar ifjúsági egyesülete. 1990-ben alakult, működésében nem volt megszakítás, fennakadás. Tevékenységi köre sokoldalú: ifjúsági találkozókat, műhelytáborokat, kirándulásokat, bálokat szervez (Anna Bál, Szilveszteri Színházi Bál stb.), társasági táncot oktat és tánccsoportot működtet. Emellett heti rendszerességgel zajló klubtevékenységek (kosárlabdakör, játékestek, filmklubok stb.), tánctáborok, művészeti tematikájú ifjúsági találkozók és kiállítások, valamint fesztiválok tarkítják a hétköznapokat.

A szervezett rendezvényeken évi rendszerességgel összesítve, közel 2000 személy fordul meg. A játékest típusú programok rendszeres, havonta vagy annál gyakoribb szervezésének, új társasjátékok népszerűsítésének több mint 3 éves múltja van az egyesületben.

Kapcsolattartó személyek:
Albert Boróka: 0727–279794
Farkas-Ráduly Melánia: 0749–537495

A cikk forrása: www.matrisz.ro (2015. április 14.)

Társasági Tánctábor

2013. augusztus 24-szeptember 1. közötti időszakban a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet – TEMISZ 10. alkalommal rendezi meg 8 napos Társasági Tánctáborát.

Kik jelentkezhetnek:

– líceumi diákok, egyetemi hallgatók és/vagy tanulmányaikat már bevégzett fiatalok

– a jelentkezés történhet párban vagy egyénileg is

– minimális, alapszintű tánctudás szükséges (2-3 hónapos tánctanfolyam tapasztalat, bármilyen tánciskolában)

A tábor programja tartalmaz:

– napi 4-5 óra táncoktatást standard és latin táncokból

– sporttevékenyégeket (tollaslabda, csapatjátékok, stb.)

– kirándulásokat

– csapat- és közösségépítő tevékenységeket

– tematikus filmvetítéseket, vetélkedőket, szabadidős programokat

Részletesebb információkat kérni és jelentkezni lehet a következő elérhetőségeken:

– TEMISZ: tel: 0742-201028, e-mail: office@temisz.ro, temisz@yahoo.com

– Ilonczai Zsolt: tel: 0727-005656, e-mail: ziloncza@yahoo.com

Jelentkezéseket 2013. augusztus 20-ig fogadunk el! Szívesen látunk minden tánckedvelőt!

A cikk forrása: Heti Új Szó, 2013. augusztus 8.

Stratégia-tervező hétvége a TEMISZ-ben

Augusztus 4-én teljes napos foglalkozás helyszíne volt a temesvári Magyar Ház  Civil terme. A Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet – TEMISZ aktív szervezőcsapata munkatalálkozó keretében beszélte meg az egyesület őszi programjait és az ezek megvalósításához szükséges hatékony működési keretet.

A találkozó lehetőséget nyújtott az idei első félévben megvalósult fontosabb rendezvények kiértékelésére (Magyar Művészeti Ifjúsági Találkozó, Játékestek, Activity-körök, Filmkubok, Kosárlabda-körök, Anna-bál, Társasági tánctanfolyam stb.) és a nyár végén és ősszel sorra kerülő hagyományos és/vagy új rendezvények és a hozzájuk kapcsolódó feladatkörök megbeszélésére.

Elkészült a Szervezet következő féléves tevékenységének időbeni ütemezési keretterve és újabb feladatkörökkel bővült a programszervezést és napi tevékenységet elősegítő Belső Működési Szabályzat. A résztvevők egybehangzó álláspontja volt, hogy az egyesületnek a következő időszakban továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnie mind a heti rendszerességgel működő kör- és klubtevékenység típusú ifjúsági rendezvényekre, mind a nagyobb horderejű, minden korosztályt megcélzó nagyrendezvényekre (fesztivál, előadások neves meghívottakkal, Szilveszteri-bál stb.).

A TEMISZ soron következő nagyobb rendezvénye a 8 napos Társasági Tánctábor, amelyre 2013. augusztus 24.–szeptember 1. között kerül sor.

a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet Sajtószolgálata

A cikk forrása: Nyugati Jelen, 2013. augusztus 7.

Temesvári fiatalok Anna-bálja

Mintegy százötvenen választották hétvégi szórakozásnak, kikapcsolódásnak a TEMISZ és a Harmónia tánccsoport közös szervezésében első alkalommal megtartott temesvári Anna-bált. Az Ifjúsági Ház kellemes környezete, a Szinkron zenekar változatos zenéje, meg a számtalan fiatal részvétele tette emlékezetessé a rendezvényt.

A bál megnyitójában hamisítatlan versenytánc-shownak tapsolhatott a lelkes közönség Metz Norbert és Cordun Cristina országosan díjazott táncosok jóvoltából, illetve a Harmónia tánccsoport egy tangó és egy angolkeringő koreográfia bemutatásával művészi szintre emelték a táncbemutatót.

Balatonfüreden a 188., Temesváron pedig az első Anna-bálon szórakozhattak a résztvevők. Temesvár vonatkozásában a történelem számontartja, hogy az első füredi Anna-bálon ismerkedett meg majdani hitvesével, a Temesváron született eleméri és ittebéi Kiss Ernő, akkor még huszárfőhadnagy, az 1848-as forradalom és szabadságharc Aradon kivégzett vértanúja.

Ilonczai Zsolt, Temisz-elnök ismertette az ifjúsági szervezet újabb közösségi kezdeményezését: “Kettős célunk volt az Anna-bál megszervezésével: egyrészt a Harmónia tánccsoport egy fiatalokból álló tánccsoport, és annak idején az Anna-bál hagyományosan a fiatalok bemutatkozásának kedvelt helyszíne, alkalma volt. Úgy gondoltunk, hogy az Anna-bál, avagy ahogy eredetileg nevezték „a bálok bálja” kiváló alkalom lehet egy fiatalos, hangulatos esemény megszervezésére. Másrészt ilyenkor nyár közepén, ritkábbak a közösségi rendezvények, kulturált, tartalmas és színvonalas kikapcsolódási lehetőséget kívántunk nyújtani a magyar közösség tagjainak, fiataloknak és nem fiataloknak egyaránt. Betartva a száznyolcvannyolc évvel ezelőtti első bálon kialakult hagyományt, bálkirálynő választásán is gondolkodtunk, de e mostani első temesvári Anna-bálon nem kerül sor erre. Viszont díjazni kívántuk azt a bálozót, aki a legnagyobb mértékben járul hozzá a báli hangulat kialakításához – idén a Szíjártó házaspár, Diana és Imre az első temesvári Anna-bál díjával távozhattak a rendezvényről. Mivel úgy tűnik, hogy a helyi közösség részvételével kinyilvánította érdeklődését e kezdeményezésünk iránt is, a hagyományos szilveszteri, farsangi bálaink mellett az igazi Anna-bál mintájára megszervezzük az igazi temesvári Anna-bált. Nagy örömünkre szolgál, hogy az első temesvári Anna-bálra az országhatáron túl is felfigyeltek, a világháló segítségével különböző köszöntőleveleket kaptunk Budapestről, Szegedről, Békéscsabáról is, civil- és ifjúsági szervezetek vezetőitől, akik örömüket fejezték ki aziránt, hogy Temesvár magyar közössége az Anna-bálok szép hagyományának felélesztését tűzte ki célul.

Az első Temesvári Anna-bál sikeréhez hozzájárultak támogatóink, akiknek ezúton is köszönetet mondunk: minőségi magyar borokat ajánlott fel a tombolához a Vinum Hungaricum (Tamás Péter, Metz Rita), 2 wellness kezelést a Herbalife cég (Ardelean Csilla), a teremdíszítésben segítséget nyújtott a Quick Lunch cég (Manga Levente).”

Úgy tűnik a TEMISZ-elnök bizakodása nem hiábavaló, számos bálozó, fiatalok és idősek egyaránt, a jövő évi Anna-bálról érdeklődve fejezte ki részvételi szándékát.

Makkai Zoltán

A cikk forrása: Heti Új Szó, 2013. augusztus 2.