TEMISZ-Mikulás -2016. december 6.

Gyere, gyere Mikulás!


A Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ) jóvoltából idén is ellátogatott Te­mesvárra a Mikulás, akit nagy örömmel és csodálattal fogadták nem csak a há­rom­száz­nál is több óvodás és elemi iskolás, hanem azok a gyermekek is, akik kinőttek a “miku­lásváró” korból, de azért kisebb testvérükkel, vagy a Mikulással való találkozás öröméért eljöttek a Diákházba. És azoknak is em­lé­kezetesek ezek a találkozások,  akik egykori önmagukra, önfeledt gyermekkori mikulás­várásaikra emlékezhettek a rendezvény so­rán. Mert a huszonhatodik TeMISz-Mikulás rendezvényen szép számmal vettek részt gyermekükkel, azok a fiatal szülők, akik ma­guk is e rendezvényeken találkoztak egykor először a jóságos nagyszakállúval.

A vidám hangulatú rendezvényen felléptek a Metz Rita által irányított Harmónia Tánc­csoport kis táncosai angol keringőt mutatva be, il­letve a tánccsoport tapasztalt táncosai lát­vá­nyos latin táncokkal, majd Molnár Zsolt par­lamenti képviselő, a Temes megyei RMDSZ képviselőjelöltje osztotta meg gon­dolatait az egybegyűltekkel, a jövő heti vá­lasztásokon való részvételre biztatva a szü­lőket, annak érdekében, hogy folytatása le­hessen a me­gye­szerte a jelenleg ta­pasz­tal­ha­tó kulturális pezsgésnek, melynek sok más ren­dezvény mellett részét képezi a TEMISZ Mikulás is.Lábadi Éva közismert és a kicsik körében osz­tatlan sikernek örvendő báb­mű­vész elő­adásában (Mircea Chiu hang­tech­nikus köz­re­működésével) a nagyok szá­mára is felejt­hetetlen élményben volt részük a TEMISZ Mikulás résztve­vői­nek. A mesék va­rázslatos világában ottho­no­san mozgó báb­művésznek, kitűnő érzékkel és rendkívüli empátiával si­ke­rült magával ragadnia az új­jongó és a me­sébe teljességgel bekapcsolódó közönsé­get, és elvezetni Árgyélus királyfi, Tündér Ilona, az aranyalmák, királyok és boszor­ká­nyok me­­sés világába, ahol a jó min­dig győ­ze­del­meskedik, és ahová nem szű­rődik be igen­csak harsány világunk zaja.

Az előadás ismét megcáfolta azt a tételt, mely szerint a mai gyermekek szórakozása kizá­rólag vala­mi­lyen kütyü, okostelefon, tábla­gép, laptop vagy más készülék gombjainak nyomo­ga­tá­sában merül ki leginkább.Lábadi Éva bi­zo­nyította, hogy a felnőttek kellő oda­fi­gye­lése nyomán, a gyermeki lélek megérin­té­sé­vel hát­térbe kerülhetnek a felsorolt elektro­nikai eszközök, és teret kaphat az ön­feledt játék. A mesét követően érthető lel­ke­se­dés­sel, az elő­adóval együtt hívták szín­pad­ra a Miku­lást, aki a gyermekek legnagyobb örö­mére ezúttal is teli zsákkal érkezett, mely­nek gazdag tar­talmát szeretettel osztotta szét.

A rendkívül népszerű közösségi ren­dez­vény megszer­ve­zé­sében nyújtott támoga­tásért, a szervezők ez­úton is köszönetet mon­danak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Te­mes Me­gyei szer­vezetének, Kása Zsolt el­nöknek, a Tim Elect­rocolor Kft. igaz­ga­tó­já­nak, Frics László mér­nöknek, a Bartók Béla Alapítványnak és Halász Ferenc elnöknek, Molnár Zsolt kép­vi­selőnek, a Gar Bau Kft. igazgatójának, Almássy Zoltánnak, Ilonczai Anettnek, a Communitas Alapítványnak, az Imi Moni Oil Kft. igazgatójának Szíjártó Imrének, dr. Kabai Zoltán fogorvosnak, Magyarország tisz­­teletbeli konzuljának, Tamás Péternek, Nagy Vencel mérnöknek, a Veltona Kft. igaz­ga­tójának, Szegedi Lajos mérnöknek, a Gall PRINT Kft. igazgatójának és más magán­személyeknek. (m.z.)

A cikk forrása: Heti Új Szó

Szólj hozzá!

Be kell legyél jelentkezve, hogy hozzászólhass.