Cikkek ezzel a tag-el: ’temesvári Mikulás’


TEMISZ-Mikulás 2016

Idén is eljött a Nagyszakállú

Újra megtelt a Diákház nagyterme december 6-án a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet Mikulás-napi ünnepségén. A TeMISz tagjai előző este 350 csomagot készítettek, így mondhatni méltóképpen ünnepelték az önkéntesek világnapját. A zenés, táncos, bábos fellépések előtt Molnár Zsolt parlamenti képviselőjelölt szólt az egybegyűltekhez, a rendezvényen egyébként Farkas Imre temesvári alpolgármester is jelen volt, aki a gyerekeit kísérte el.

A Kis Harmónia tánccsoport angolkeringővel, a Harmónia tánccsoport pedig jive-val kedveskedett a jelenlévőknek. A Mikulás-váró hangulatot Lábadi Éva bábművész és rendező fokozta Tündér Ilona és Árgyélus királyfi meséjével, a zenei aláfestéssel Mircea Chiu, a Temesvári Rádió munkatársa segítette. A bábelőadás végén a Nagyszakállút is becsalogatták a színpadra, aki hatalmas puttonyokkal érkezett.

Az óvodás, előkészítős és I–IV. osztályos gyerekek több csoportra (kék kutyák, piros delfinek, rózsaszín lovak stb.) osztva mentek fel hozzá, az ajándékok pedig pillanatok alatt gazdára találtak. Ugyanakkor Balázs Márk átvehette a legjobb fogalmazás szerzőjének járó díjat, majd a tombola 20-20 lány- és fiú nyertesét is kisorsolták.

A rendezvény végén kiderült, hogy a TeMISz a Csiky Gergely Állami Magyar Színházzal közösen újból megszervezi a szilveszteri mulatságot, a belépőket a színház jegypénztárában vagy a TeMISz-irodában lehet megvásárolni.

Az idei Mikulás-napi ünnepséget támogatta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes megyei szervezete, a Bartók Béla Alapítvány, a Communitas Alapítvány, a Temesvári Magyar Tiszteletbeli Konzulátus, Molnár Zsolt parlamenti képviselő, dr. Kabai Zoltán, a TIM Electrocolor Kft., a Gar Bau Kft., a Gall Print Kft, Ilonczai Anett és más magánszemélyek. Segítségüket ezúttal is köszöni a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet.

A cikk forrása: Nyugati Jelen

80569

80570

25. TEMISZ-Mikulás – 2015. december 5.

Makkai Zoltán – A 25. TeMISz-Mikulás

Legalább kétszáz temesvári kisgyermek találkozhatott idén is a Temisz-Mikulással a Diák­házban megszervezett nagysza­bású rendezvény során. A ren­dezvényen résztvevő szülők kö­­zül többen gyermekkoruk em­lé­kezetes eseményeként kedves a temesvári ifjúsági szerve­zet által meghívott Mi­ku­lás­sal való ta­lál­kozásra, és ez bizo­nyo­san hoz­zájárul a temes­vári Mikulás­járás hagyo­má­nyá­nak népszerű­sé­gé­hez.


Ilonczai Zsolt Temisz-el­nök, az egykori jótékonykodó myrai püspök hagyományának újra­élesz­tése és a szeretet meg­osz­tása érdekében első al­ka­lommal huszonöt évvel ezelőtt megszer­vezett rendezvényt a szervezet leg­hosszabb életű kez­deménye­zéseként értékelte, és bizako­dá­sát fejezte ki a Temisz-Mikulás to­váb­bi te­mes­vári látogatásáról, bíz­va a kö­zösségi ünneplés ösz­szetartó ere­jében.

temisz miku 2
Rendhagyó módon a Mikulással való várva-várt ta­lálkozást a Pető Judit ta­nárnő ál­tal irányított csáki fa­kul­tatív magyar órákra járó fia­talok ál­tal előadott Piroska és a farkas című mese drama­tizá­ció­ja nyi­tot­ta meg. Még ha helyen­ként érez­hető is volt az idegen hang­súly, mindenképpen dicsé­retre méltó a csáki fiatalok és irá­nyí­tójuk munkája és töret­len lel­kesedésük, amellyel igye­kez­nek megtanulni meglehe­tő­sen nehéz nyelvünket. És el­mon­­dá­suk sze­rint néhá­nyu­kat, akik­nek nin­cse­nek magyar fel­me­nő­ik, éppen a ma­gyar nyelv vi­szony­lagos ne­héz­sége és kü­lön­leges­sége moti­vál elsajátítá­sában. A Temisz-Mikuláson részt­vevők a csáki gyermekek és fiatalok nyelvünk elsa­já­títása érdekében tett igyeke­ze­tét ér­hették tetten és a nem­hi­vatalos „nyelvvizs­gán” mind­annyian sikerrel tel­jesítettek. Me­gye­szerte tizenki­lenc tele­pü­lésen több mint há­romszáz­ötven gyer­mek és fiatal tanulja a tanren­den kívül rend­szeresen nyelvün­ket – olyanok is, akik ott­honi kör­nye­zetben egy­ál­talán nem beszél­nek ma­gyarul -, és ismerkednek kul­tú­ránkkal, hagyománya­ink­kal, szo­kása­ink­kal.

A vidám hangulatú rendez­vé­nyen felléptek a Metz Rita által irányított Harmónia társa­sá­gi tánccsoport táncosai és a Bartók Béla Elméleti Líceum, Miklós Renáta és Szilágyi Bo­róka ta­nárnők által irányított gi­tár­cso­por­tja, illetve alkalom­hoz illő énekkel Dumitresc Mihály és Cocoiag Denisa, a Gerhar­di­num Római Katolikus Teológiai Lí­ceum diákjai.
Végül a gyermekek nagy örö­mére a Mikulás is színpadra lé­pett, és szétosztotta ajándéka­it a gyermeknek, akik közül töb­ben énekkel és verssel köszön­ték meg a nagyszakállú aján­dékát.

A 25. TeMISz-Mikulás zsák­jának megtöltéséhez hozzájárul­tak: EMNT Egyesület, Tim Elec­tro­color Kft. (Frics László), Gar Bau Kft. (Almássy Zoltán), Ilon­czai Anett, Molnár Zsolt par­la­menti képviselő, Albert Boróka, Gall Print Kft. (Szegedi Lajos), Veltona Kft. (Nagy Vencel), Szór­vány Alapítvány, Máltai Segély­szolgálat-Temesvár, Imi Moni Oil Kft. (Szíjártó Imre és Diána), Te­mesvár Tiszteletbeli Konzulátusa (Tamás Péter).

A cikk forrása: Heti Új Szó

TEMISZ-Mikulás

Tisztelt szülők, nagyszülők, kedves gyerekek!

Az idei TEMISZ-Mikulás rendezvényre 2013. december 6-án, pénteken, kerül sor a temesvári Diákházban 18,00 órai kezdettel. Szeretettel várunk minden gyermeket és hozzátartozót. A részvételhez az előző évekhez hasonlóan egy rövid Mikulás feladványt kell eljuttatni 2013. december 3-ig a TEMISZ irodába.

A feladvány letölthető itt: Mikulás-feladvány