Cikkek ebben a hónapban: December, 2016


TEMISZ-Mikulás -2016. december 6.

Gyere, gyere Mikulás!


A Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ) jóvoltából idén is ellátogatott Te­mesvárra a Mikulás, akit nagy örömmel és csodálattal fogadták nem csak a há­rom­száz­nál is több óvodás és elemi iskolás, hanem azok a gyermekek is, akik kinőttek a “miku­lásváró” korból, de azért kisebb testvérükkel, vagy a Mikulással való találkozás öröméért eljöttek a Diákházba. És azoknak is em­lé­kezetesek ezek a találkozások,  akik egykori önmagukra, önfeledt gyermekkori mikulás­várásaikra emlékezhettek a rendezvény so­rán. Mert a huszonhatodik TeMISz-Mikulás rendezvényen szép számmal vettek részt gyermekükkel, azok a fiatal szülők, akik ma­guk is e rendezvényeken találkoztak egykor először a jóságos nagyszakállúval.

A vidám hangulatú rendezvényen felléptek a Metz Rita által irányított Harmónia Tánc­csoport kis táncosai angol keringőt mutatva be, il­letve a tánccsoport tapasztalt táncosai lát­vá­nyos latin táncokkal, majd Molnár Zsolt par­lamenti képviselő, a Temes megyei RMDSZ képviselőjelöltje osztotta meg gon­dolatait az egybegyűltekkel, a jövő heti vá­lasztásokon való részvételre biztatva a szü­lőket, annak érdekében, hogy folytatása le­hessen a me­gye­szerte a jelenleg ta­pasz­tal­ha­tó kulturális pezsgésnek, melynek sok más ren­dezvény mellett részét képezi a TEMISZ Mikulás is.Lábadi Éva közismert és a kicsik körében osz­tatlan sikernek örvendő báb­mű­vész elő­adásában (Mircea Chiu hang­tech­nikus köz­re­működésével) a nagyok szá­mára is felejt­hetetlen élményben volt részük a TEMISZ Mikulás résztve­vői­nek. A mesék va­rázslatos világában ottho­no­san mozgó báb­művésznek, kitűnő érzékkel és rendkívüli empátiával si­ke­rült magával ragadnia az új­jongó és a me­sébe teljességgel bekapcsolódó közönsé­get, és elvezetni Árgyélus királyfi, Tündér Ilona, az aranyalmák, királyok és boszor­ká­nyok me­­sés világába, ahol a jó min­dig győ­ze­del­meskedik, és ahová nem szű­rődik be igen­csak harsány világunk zaja.

Az előadás ismét megcáfolta azt a tételt, mely szerint a mai gyermekek szórakozása kizá­rólag vala­mi­lyen kütyü, okostelefon, tábla­gép, laptop vagy más készülék gombjainak nyomo­ga­tá­sában merül ki leginkább.Lábadi Éva bi­zo­nyította, hogy a felnőttek kellő oda­fi­gye­lése nyomán, a gyermeki lélek megérin­té­sé­vel hát­térbe kerülhetnek a felsorolt elektro­nikai eszközök, és teret kaphat az ön­feledt játék. A mesét követően érthető lel­ke­se­dés­sel, az elő­adóval együtt hívták szín­pad­ra a Miku­lást, aki a gyermekek legnagyobb örö­mére ezúttal is teli zsákkal érkezett, mely­nek gazdag tar­talmát szeretettel osztotta szét.

A rendkívül népszerű közösségi ren­dez­vény megszer­ve­zé­sében nyújtott támoga­tásért, a szervezők ez­úton is köszönetet mon­danak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Te­mes Me­gyei szer­vezetének, Kása Zsolt el­nöknek, a Tim Elect­rocolor Kft. igaz­ga­tó­já­nak, Frics László mér­nöknek, a Bartók Béla Alapítványnak és Halász Ferenc elnöknek, Molnár Zsolt kép­vi­selőnek, a Gar Bau Kft. igazgatójának, Almássy Zoltánnak, Ilonczai Anettnek, a Communitas Alapítványnak, az Imi Moni Oil Kft. igazgatójának Szíjártó Imrének, dr. Kabai Zoltán fogorvosnak, Magyarország tisz­­teletbeli konzuljának, Tamás Péternek, Nagy Vencel mérnöknek, a Veltona Kft. igaz­ga­tójának, Szegedi Lajos mérnöknek, a Gall PRINT Kft. igazgatójának és más magán­személyeknek. (m.z.)

A cikk forrása: Heti Új Szó

Szilveszteri Bál

szilveszter2012_plakat

TEMISZ-Mikulás 2016

Idén is eljött a Nagyszakállú

Újra megtelt a Diákház nagyterme december 6-án a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet Mikulás-napi ünnepségén. A TeMISz tagjai előző este 350 csomagot készítettek, így mondhatni méltóképpen ünnepelték az önkéntesek világnapját. A zenés, táncos, bábos fellépések előtt Molnár Zsolt parlamenti képviselőjelölt szólt az egybegyűltekhez, a rendezvényen egyébként Farkas Imre temesvári alpolgármester is jelen volt, aki a gyerekeit kísérte el.

A Kis Harmónia tánccsoport angolkeringővel, a Harmónia tánccsoport pedig jive-val kedveskedett a jelenlévőknek. A Mikulás-váró hangulatot Lábadi Éva bábművész és rendező fokozta Tündér Ilona és Árgyélus királyfi meséjével, a zenei aláfestéssel Mircea Chiu, a Temesvári Rádió munkatársa segítette. A bábelőadás végén a Nagyszakállút is becsalogatták a színpadra, aki hatalmas puttonyokkal érkezett.

Az óvodás, előkészítős és I–IV. osztályos gyerekek több csoportra (kék kutyák, piros delfinek, rózsaszín lovak stb.) osztva mentek fel hozzá, az ajándékok pedig pillanatok alatt gazdára találtak. Ugyanakkor Balázs Márk átvehette a legjobb fogalmazás szerzőjének járó díjat, majd a tombola 20-20 lány- és fiú nyertesét is kisorsolták.

A rendezvény végén kiderült, hogy a TeMISz a Csiky Gergely Állami Magyar Színházzal közösen újból megszervezi a szilveszteri mulatságot, a belépőket a színház jegypénztárában vagy a TeMISz-irodában lehet megvásárolni.

Az idei Mikulás-napi ünnepséget támogatta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes megyei szervezete, a Bartók Béla Alapítvány, a Communitas Alapítvány, a Temesvári Magyar Tiszteletbeli Konzulátus, Molnár Zsolt parlamenti képviselő, dr. Kabai Zoltán, a TIM Electrocolor Kft., a Gar Bau Kft., a Gall Print Kft, Ilonczai Anett és más magánszemélyek. Segítségüket ezúttal is köszöni a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet.

A cikk forrása: Nyugati Jelen

80569

80570